Ψηφιακό αποθετήριο

Το ψηφιακό αποθετήριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Πολιτισμός 2020» και επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Περιλαμβάνει σταφιδικά έγγραφα από τις αρχές του 1800. Η δημιουργία του αποθετηρίου και η ψηφιοποίηση τεκμηρίων σημαντικής ιστορικής αξίας ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020. Η πανδημία CoViD-19 δυσχέρανε την υλοποίηση του έργου. Η συλλογή και ψηφιοποίηση τεκμηρίων συνεχίζεται και κατά το 2023 εμπλουτίζοντας το αποθετήριο, με στόχο την έρευνα αρχείων σε όλες τις περιοχές της μαύρης σταφίδας.

Δημιουργία: Πριμαρόλια ΑΜΚΕ | Αιγίδα και επιχορήγηση: ΥΠ.ΠΟ.Α. | Υποστήριξη: Βιβλιοθήκη της Βουλής, Γενικά Αρχεία του Κράτους