Πηγή τεκμηρίου Πανελλήνιο Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος, 1821-1921

τ. Β΄, Βιομηχανία-Εμπόριο, Αθήναι 1923, σ. 93